• Přeskoč na obsah
 • Přeskoč na levé menu
 • Přeskoč na horní menu
 • Reklamační řád

  Volejte zdarma 800 500 600
  Sauna legend sliderSauna forte sliderSauna solide sliderSauna black slider  

  Reklamační řád

   

   

   

   

  Tento reklamační řád je platný od 1.6.2016 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů. Tento reklamační řád je k dispozici v sídle prodávajícího nebo jako html dokument na www.finskasauna.cz.

  Pro správný postup reklamace je nutné stáhnout a vyplnit reklamační protokol (stáhněte zde) a přiložit ho ke zboží (či neskenovaný poslat na reklamace@finskasauna.cz), nebo ho osobně vyplnit na kterékoliv prodejně. 

  IVšeobecná ustanovení

  1.1. Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je Horavia s.r.o. Kupující, kterým může být podnikatel a nebo spotřebitel, je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. 

  1.2. Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání prvnímu přepravci.  V případě, je-li kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží převzetí od dopravce. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka - dále jen záruční list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo...).

  II. Délka záruky

  2.1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců pro spotřebitele. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka). Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty.

  Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd.). Je-li kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 24 měsíců ode dne převzetí věci kupujícím. Prodávající může tuto dobu v dohodě s kupujícím zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců. Tuto dobu uvede prodávající v dokladu o prodeji věci.

  U vybraných produktů je výrobcem záruka pro kupující, kteří nejsou spotřebitelem, omezena. Zákonná práva koncového zákazníka (spotřebitele) tím nejsou nijak dotčena, záruka pro něj platí dle zákona.  V případě, že bylo zboží zakoupeno kupujícím, který je podnikatelem, náleží záruka po dobu 3 měsíců, neuvede-li prodávající jinak.

  2.2. Je-li kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

  2.3. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

   

  III. Záruční podmínky

  3.1. Kupující, který není spotřebitelem je povinen, a kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

  3.2. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: reklamace@finskasauna.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

  3.3.  V případě osobního podání reklamace je nutné se dostavit na sídlo firmy v Brně, případně na kteroukoliv pobočku společnosti Horavia s.r.o..

  3.4.  Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu sídla prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží. Tento postup je doporučen i kupujícímu spotřebiteli, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

  3.5.  Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

  3.6.  Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

  3.7.  Ze  záruk uvedených v bodě  II. jsou vyloučeny vady, které nejsou způsobeny materiálovou, konstrukční a nebo výrobní vadou samotných výrobků, nýbrž jsou způsobeny chybnou montáží, nesprávným zacházením, nerespektováním montážních návodů a návodů k údržbě, použitím nesprávného spotřebního materiálu, neodbornými nebo nepatřičnými zásahy či opravami poškozením účinky přepětí v rozvodné síti poškození  nadměrným zatěžováním,  provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, použitím jiných než originál dílů Harvia, Cariitti (nebo dodavatelem schválených výrobků) a/nebo doplňků a běžným opotřebením. Na zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy nebo na zboží , které bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.Rozbití skla je ze záruk uvedených v bodě II  vyloučeno.

  3.8.  Záruka se vztahuje pouze na vady, jejichž příčina je datována nejpozději dnem prodeje nebo montáže výrobku, nevztahuje se tedy na vady způsobené jiným subjektem. V takových případech nás prosím kontaktujte, pomůžeme Vám najít řešení.

  3.9. Záruční servis materiálové nebo výrobní vady odstraní v rámci záruk uvedených v bodu XI na vlastní náklady naši servisní technici. Podle povahy vady můžeme dle vlastního rozhodnutí výrobek opravit, vyměnit, zdarma zaslat náhradní díly nebo nabídnout finanční kompenzaci. Zaslání náhradních dílů přichází v úvahu v případech, kdy zákazník může vadný díl sám a bez problémů vyměnit. V rámci záruk uvedených v bodě II se naše plnění omezuje na bezplatnou dodávku příslušných náhradních dílů, případná montáž nových a demontáž poškozených dílů bude provedena za úplatu. Pokud by se již některé náhradní díly nevyráběly, nahradíme je odpovídajícími výrobky.

  3.10.  Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

  3.11.  Zjistí-li technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. přepětí v síti), ale nekorektní instalace nebo jestliže výrobek poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude reklamace zamítnuta. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou,  bude účtována dle aktuálního platného ceníku.

  3.12.  Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží anebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

  IV. Způsob vyřízení reklamace

  4.1. Reklamace poškozené zásilky:

  a) V případě mechanického poškození zásilky během transportu zboží nepřebírejte a výtku vepište do přepravního listu dopravce. Zápis o škodě je nutné vyplnit ihned při převzetí zásilky, je-li viditelně poškozena.

  b) Došlo-li ke zjištění problému až po podepsání přepravního listu a převzetí zásilky, neprodleně kontaktujte dodavatele na tel. č.: 606 646 269, raději napište také e-mail na reklamace@finskasauna.cz.  Vždy je potřeba uvést kompletní adresu doručení, telefonický kontakt, číslo reklamované zásilky a co bylo poškozeno, případně obsah zásilky. Následně vás budeme kontaktovat ohledně sepsání zápisu o škodě. Se zásilkou nesmí být manipulováno a to včetně výplní a dalšího obsahu balení do doby, než dojde k dokumentaci škody (obvykle se sepíše zápis o škodě a následně se řeší škodní událost individuálně s každou přepravní společností dle jejich reklamačních podmínek).

  c) Tyto informace je nutné předat přepravci do 24 hodin od doručení, tzn je nutné postupovat rychle! Je na vyjádření přepravce zda reklamaci uzná, či nikoliv. Z těchto důvodů není možné uplatňovat reklamaci poškozené zásilky transportem po 24 hodinách od převzetí zásilky. 

  4.2. Reklamace zboží :

  4.2.1 Je-li kupujícím spotřebitel:

  Shoda s kupní smlouvou

  a) Je-li kupujícím spotřebitel, v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  b )Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  c) Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

  - jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

  - jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

  - jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

  d) V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

  e) Je-li kupujícím spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní ode dne následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

  f) Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  g) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

  Úprava řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím s postavením spotřebitele

  h) Vzájemné spory mezi kupujícím a prodávajícím řeší obecné soudy tak, jak vyplývá z příslušných právních předpisů.

  ch) Kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy či smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelem. Takové mimosoudní řešení sporů provádí Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího za situace, že se spor nepodařilo vyřešit přímo s prodávajícím. Návrh je kupující oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil své právo, které je předmětem sporu. Dále je kupujícící oprávněn zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

  i) Kupujícímu se doporučuje v případě jakéhokoliv problému týkající se smluvního vztahu s prodávajícím nejprve kontaktovat přímo prodávajícího, a to písemně na adresu jeho sídla, případně prostřednictvím e-mailu na adresu reklamace@finskasauna.cz. Tímto však není dotčeno právo kupujícího obrátit se se svým nárokem na obecný soud či výše zmíněné instituce.

   

  4.2.2. Je-li kupujícím podnikatel:

  a) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, a je-li oprávněná - bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

  b) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

  c) Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

  d) Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

  e) V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být úprava provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění. Je stanovena na 50 Kč / den.

  f)  Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

  V. Spotřební materiál

  5.1 Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (aroma esence, žárovky, světla do sauny, saunové kameny a spirály do saunových kamen), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Z tohoto důvodu na spotřební materiál poskytujeme záruku 6 měsíců.

  5.2. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. 

  VI. Společná a závěrečná ustanovení

  6.1 Uplatnění záruky a práva vyplývající ze záruk jsou vázána na uplatnění reklamace bezprostředně po zjištění vady věci, nejpozději pak do 15 dnů po zjištění závady písemnou nebo elektronickou formou u naší společnosti:

  Horavia  s.r.o.
  Hněvkovského 30/65
  Brno - Komárov 617 00
  tel.:  545 214 689
  e-mail: reklamace@finskasauna.cz

  6.2. Smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou upraveny příslušnými právními předpisy. Práva a povinnosti smlouvou a VOP neupravenými se řídí zák.č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

   

  Za společnost Horavia s.r.o. schválil Bc. Michal Hora  – jednatel společnosti Horavia s.r.o.